OBCHODNÍ PODMÍNKY e-shopu Salon Valery  platné od 1.9.2022

1.Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího –

Otto Heidenreich
Hlásnice 9, Šternberk 78501

IČ: 64635244   Neplátce DPH

 

E-mail: Salonvalery@seznam.cz

 

a kupujících - zákazníků této firmy.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany. Obchodní podmínky a kupní smlouva, jsou v českém jazyce.

Obchodní podmínky jednoduše a srozumitelně:

Vložením zboží do košíku, vyplněním údajů, odesláním objednávky a následným potvrzení objednávky z naší strany, jsme spolu uzavřeli kupní smlouvu. 

Údaje, které jste nám poskytli jsou u nás v bezpečí - neobchodujeme s nimi a neposíláme zbytečný spam, nemáme na to prostě čas.

Zboží nám můžete vrátit do 14 dní od převzetí zásilky. Víc se dozvíte v odstavci "odstoupení od kupní smlouvy".

Pokud si zboží nevyzvednete, protože jste zapomněli, nebo neměli čas a budete požadovat opětovné zaslání, je na Vás úhrada druhého dopravného.

Po potvrzení a odeslání objednávky k nám, už není možné obsah objednávky upravovat, měnit zboží apod.

Výměna je možná za jakékoli zboží ve stejné, nebo vyšší hodnotě.

Aby jste nám svou objednávku mohli odeslat, musí být její hodnota minimálně 499,- Do této částky se nezapočítívá poštovné.

Objednávky vyřizujeme postupně dle jejich přijetí a jsou odesílány v rozmezí 2-6 pracovních dnů. Obvyklá doba doručení je 1-2 dny od převzetí zásilky přepravní firmou.Nevztahuje se na zboží vyrobené na zakázku a zboží které má vlastní specifickou výrobní dobu.Ta je uvedena vždy u konkrétního produktu.

Zkontrolujte nepoškozenost balíčku - pokud není v pořádku, reklamujte zásilku prosím okamžitě u dopravce. 

.......................................................................................................................................................

 

Obchodní podmínky podro
bněji:


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. 1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") provozovatel e-shopu  Otto Heidenreich se sídlem Hlásnice 9, Šternberk, IČO: 64635244  (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.salonvalery.cz(dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu"). 
1. 2.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. 
1. 3.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 
1. 4.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti přechozího znění obchodních podmínek. 

2. STANOVENÍ POJMŮ
2. 1.
Zákazníkem našeho internetového obchodu www.salonvalery.cz je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 
2. 2. 
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 


3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
3. 1. 
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
3. 2. 
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
3. 3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
3. 4. 
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
3. 5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
3. 6. 
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. 1. 
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
4. 2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.  Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
4. 3.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a na Slovensko. 
4. 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka"). 
4. 5. 
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
4. 6. 
Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce. 
4. 7. 
Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to 

na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího"). 
4. 8.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). U produktů zakázkové výroby/šití, může prodávající požadovat zálohu, prostřednictvím vystavené zálohové faktury.
4. 9. 
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
4. 10. 
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pro rychlejší jednání je možné úpravu objednávky provádět telefonicky. 
4. 11. 
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty, či telefonicky. 
4.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.13 Výrobní doba pro zhotovení zboží, které není ihned k odeslání, se počítá v pracovních dnech. Její délka je uvedena u jednotlivých produktů a nezahrnuje dobu pro přepravu.

4.14 Neexistuje možnost výměny vráceného zboží za jiné, zákazník má ale možnost od kupní smlouvy odstoupit.

4.15. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. 1. 
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: 2201566827/2010 FIO Banka (dále jen "účet prodávajícího")

 

5. 2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
5. 3. 
Pokud si kupující objednává zboží na zakázku nebo je zboží upravované podle přání kupujícího, může prodávající požadovat zálohu, na základě vystavené zálohové faktury.
5.4
V případě platby předem na účet, je kupní cena splatná do data uvedeného v potvrzujícím e-mailu při odeslání objednávky, který kupující obdrží.


5. 5. 
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4. 8.), požadovat  uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
5. 6. 
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6,1
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (výrobky potištěné či polepené na zakázku, atypické rozměry výrobku,produkty šité na zakázku,ustřižené látky z metráže atd.
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
o dodávce zboží, které již bylo částečně, nebo zcela použito a nelze je dále uvést do prodeje
o dodávce zboží, které bylo poškozeno na straně odběratele.
V případě že nebyla zásilka řádně převzata kupujícím


6. 2. 
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6. 2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží a to písemně na dresu provozovny, telefonicky nebo e-mailem na salonvalery@seznam.cz

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy stáhnete zdeZásilka musí být zaslána na adresu provozovny doporučeně, nikoliv na dobírku. Zásilky na dobírku nebudou přijaty.

U křehkých produktů jako jsou vlasové ozdoby, závoje a výrobky z polystyrenu je nutné odeslat ve stejném obalu v jakém Vám byly doručeny - tedy krabice. Ozdoby na auto musí být dostatečně chráněny balíkovou vycpávkou. Jedině tak se vyhnete jejich poškození při přepravě.

Vrácená zásilka musí obsahovat kopii dokladu, který prokazuje že zboží bylo zakoupeno a musí být uvedeno bankovní spojení pro vrácení platby kupujícímu.
V případě že bude kupující požadovat vrácení platby poštovní poukázkou, bude částka ponížena o tuto službu dle sazebníku české pošty. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající je povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů ale ne dříve, dokud nebude zboží fyzicky přijato zpět na adresu provozovny.

6.3 
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
6. 4. 
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
6. 5. 
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6.6 

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,- Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,- Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč. 

Dále máme v takovém případě právo od smlouvy odstoupit. 7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

7.1. 
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

7.2
Zboží je zasláno přepravní firmou GLS na dobírku za 126,- nebo po platbě předem na účet za 123,-


7. 3. 
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
7. 4. 

V případě,  že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
7.5
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, zboží a v případě jakýchkoliv závad, toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 

7.6
Omylem dojde k nekompletnímu dodání zboží, záměně atd. I když máme nastaveny mechanismy kontroly, kdy každou zásilku kontrolují 2 lidé (vychystání, balení), jsme si vědomi toho, že může dojít k omylu. 
I přes to všechno, pokud se stane problém s nekompletní zásilkou, nebo vznikne záměna zboží, neprodleně nás informujte do 5 dní od dodání zásilky. V případě, že budete zásilku reklamovat pro neúplnost později, nejsme schopni vám pomoci. Po tomto termínu můžeme zboží porovnat se stavem skladu a  může dojít k zamítnutí vaší reklamace z důvodu, kdy nejsme schopni prokazatelně zjistit problém. Děkujeme za pochopení a velmi vás žádáme o kontrolu zboží ihned po převzetí zásilky.

7.7

Objednávky vyřizujeme postupně dle jejich přijetí/úhrady a jsou odesílány v rozmezí 2-6 pracovních dnů do vyčerpání zásob, v době sezóny se může zpracovávat déle.Nevztahuje se na zboží vyrobené na zakázku a zboží které má vlastní specifickou výrobní dobu. Ta je uvedena vždy u konkrétního produktu.

Lhůta uvedená u jednotlivých produktů je výrobní, nikoliv dodací.

Obvyklá doba doručení je 1-2 dny od převzetí zásilky přepravní firmou.

7.8 Vyhrazujeme si právo na průběžné provádění změn, a to jak cen zboží z naší nabídky, tak ceny poštovného, při čemž se tyto změny nedotýkají práv osob, které podaly objednávku již před uskutečněním těchto změn.

 


8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8. 1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
8. 2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8. 3.
Ustanovení uvedená v č. 8. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
8. 4. 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
8. 5. 
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
8. 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.7 Záruka (reklamace)
Vynakládáme veškerou snahu, aby zboží dodané spotřebiteli bylo bez vad a v souladu s podanou objednávkou.Internetový obchod Salon Valery je ve vztahu k zákazníkovi zodpovědný za nesoulad zboží se smlouvou.

Po převzetí zásilky si prosím neprodleně překontrolujte obsah objednávky. Zásilky kontrolují 2 osoby a snažímeNa pozdější reklamace ( po 4 dnech od doručení zásilky )již nebude brán zřetel.

 

V případě nesouladu zboží se smlouvou má zákazník, podle jeho výběru, následující práva :

a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) právo na odstranění vady opravou věci,
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) právo odstoupit od smlouvy.

přičemž konkrétní podmínky realizace výše uvedených práv zákazníka, jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných právních předpisech platných v České republice, zejména v ustanoveních § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku ( zákon číslo 89/2012 Sb. ),a v ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele ( zákon číslo 634/1992 Sb.)

Spotřebitel má právo uplatnit u prodávajícího práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Vadné zboží zašlete na adresu Salon Valery-Andrea Heidenreichová, Hlásnice 9, Šternberk 78501, připojte popis vady a údaje které identifikují zakazníka.

V případě uznání nároků jako oprávněných, vrací prodávající reklamujícímu rovněž vzniklé náklady na dodání reklamovaného zboží na základě jím předloženého dokladu o jejich vynaložení, v případě nepředložení tohoto dokladu, ve výši nejlevnějšího způsobu dodávky nabízeného prodávajícím.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporů (ADR) provádět, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


9. 1. 
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží .
9. 2.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9. 3. 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz
9. 4. 
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9. 5. 
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. 6. 
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (vč. obchodních podmínek).

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10. 1. 
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10. 2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
10. 3. 
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
10. 4. 
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10. 5. 
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
10. 6. 
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10. 7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10. 8. 
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10. 5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpdracovatel odstranil takto vzniklý stav.
10.9. 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. DORUČOVÁNÍ

11. 1. 
Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající se odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.
11. 2. 
Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
11. 3.
Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12. 1. 
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12. 2.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12. 3. 
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12. 4.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12. 5. 

Kontaktní údaje prodávajícího, adresa pro doručování: 

Otto Heidenreich- Salon Valery
Hlásnice 9
Šternberk,78501

Tel: 604932324

adresa elektronické pošty : salonvalery@seznam.cz

Dotazy k objednávkám :    salonvalery@seznam.cz
V Hlásnici dne 1. září 2022

 

 

 

 

 

© Copyright Salon Valery. Všechny práva vyhrazena

Provozovatel webu, Otto Heidenreich, se sídlem Hlásnice 9, Hlásnice 78501, IČ: 64635244, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím