OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.Tyto obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího –

Otto Heidenreich,
Hlásnice 9, Šternberk 78501
IČ: 64635244

a kupujících - zákazníků této firmy. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou závazné pro obě strany. Obchodní podmínky a kupní smlouva, jsou v českém jazyce.

2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy, je zboží uvedené v objednávce kupujícího. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu toto zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. Po správném odeslání objednávky obdrží kupující automatické potvrzení objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podstatných podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považují povinné osobní údaje a přesná specifikace zboží a jeho počtu.

4. Cena, platební podmínky

Prodávající účtuje za zboží ceny, které jsou uvedeny v internetovém obchodě. Ceny za zboží jsou uvedeny v korunách českých. Nejsme plátci DPH.U zboží které je zakázkovou výrobou( šití na míru, potisk zboží) je možné požadovat úhradu celé objednávky, nebo 50% zálohu předem.
Při zadání platby předem, obdrží kupující automatický e-mail s platebními údaji, variabilním symbolem atd.
Prodejce vystaví kupujícímu doklad-fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nebo vloží k zásilce.

5. Dodací podmínky

Objednávka je zpracována v termínu uvedeném u produktu.V sezonním období, při velkém množství zakázek, se mohou tyto uvedené dodací termíny prodloužit. Kupující je informován o přibližném termínu doručení.
Pokud jsou nějaké nejasnosti, některé zboží není skladem apod., je zákazník kontaktován. Zboží bude dodáno na adresu kupujícího uvedenou v objednávce přes přepravní firmu PPL a to buď :
                                                   - dobírkou 124,-
                                                   - při platbě předem 109,-

Dodací doba začíná běžet připsáním zaplacené částky za zboží na bankovní účet.
Zásilka je doručena do 1-2 dnů od předání přepravci.

6. Právo odstoupit od smlouvy

V souladu se zákonem č. 89/2012 máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. emailem na adresu salonvalery@seznam.cz, nebo na adresu firmy Salon Valery,Hlásnice 9,78501 Šternberk.

Zašlete zboží doporučeně, včetně kopie dodacího listu, faktury a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.
Vrácené zboží zaslané na dobírku nebude z naší strany přijato.

Při zasílání výrobků zpět zvolte prosím vhodný obal aby při přepravě nebyl výrobek ani originální obal poškozen.
(Například vhodným obalem pro zaslání je pevná krabice nikoliv bublinková obálka.)

Zboží poškozené při přepravě nelze vyměnit, nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží a nákladů na dopravu zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních po odstoupení od smlouy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit Vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Náklady spojené s navrácením zboží jdou na vrub spotřebitele. Náklady na dodání zboží jsou kalkulovány z nejnižší částky, kterou si mohl spotřebitel při nákupu zboží zvolit.

Peněžní prostředky jsou vráceny převodem na Váš účet. Pokud bude nutné použít k navrácení poštovní poukázku, bude spotřebiteli účtován příslušný poplatek dle České pošty za zaslání peněz tímto způsobem.
V souladu s § 1833 (Občanský zákoník) spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, jež vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo zhotoveno na míru nebo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy.

 

7. Nepřevzetí zásilky

Dle Občanského zákoníku § 544-545 zákona č.40/1964 Sb. je každá objednávka závazná. Pokud kupující objednávku zaslanou na dobírku nevyzvedne, je povinen uhradit smluvní pokutu dodavateli za vynaložené náklady ve výši 200 Kč.
Opětovné zaslání,je možné až po uhradě doručovacích nákladů.

 

8. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky má toto právo v případě, že prodávající nesplnil smluvené podmínky dodání. V ostatních případech stornování již potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Dojde-li ke zrušení smlouvy kupujícím v průběhu procesu šití nebo výroby produktu, vzniká provozovateli e-shopu právo požadovat zaplacení STORNO POPLATKU (jde o kompenzaci nákladů na započaté práce a materiál) ve výši vynaložených nákladů při výrobě zboží dle § 593 a 614 občanského zákoníku.


Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.


9. Odpovědnost za vady zboží

Součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád, který je v plném znění v sekci reklamační řád nebo v písemné formě v provozovně prodávajícího.


10.Ochrana osobních dat


Provedením objednávky dává kupující souhlas k tomu, aby uvedené údaje byly zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č.101/2000 Sb.) pro další využití v rámci obchodní činnosti prodávajícího, a to na dobu neurčitou. Prodávající se zavazuje řídit se tímto zákonem a využívat veškeré údaje pouze pro své interní potřeby, chránit data před zneužitím a neposkytovat je žádnému třetímu subjektu.
 
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.


Registrací dává kupující automaticky souhlas k tomu, že může být informován o novinkách v internetovém obchodě prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále kupující nebude přát tyto informace dostávat, má možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.


11. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky jsou platné v rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba, a obchodního zákoníku v případě, že je kupujícím právnická osoba..

Tyto obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.


12.Reklamační podmínky


Odpovědnost za vady zboží, záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození způsobené dopravou nebo jiná zjevná vada, odešle kupující toto zboží ihned zpět na adresu prodávajícího, a to nejpozději do 3 dnů od obdržení zboží. V tomto případě, pokud zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující, vymění prodávající zboží za bezvadný kus. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Záruční lhůta činí dle obecně závazných právních předpisů 24 měsíců.. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Záruční doba všem osobám používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem není stanovena občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

-bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

-přiměřeným snížením kupní ceny

-náhradním dodáním zboží

-odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené.

Postup při uplatňování reklamace:

Reklamace uplatňujte písemně na adresu prodávajícího.. Zboží zašlete obyčejnou zásilkou a přiložte popis závady a příslušný prodejní doklad..

Zboží, prosíme, neposílejte na dobírku. Takovéto zásilky budou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

 

Ostatní

Neúčtujeme poplatek za platbu na účet.

Vždy budete informováni o dostupnosti zboží, která se velmi rychle mění.

 

Provozovatel:

Otto Heidenreich

Hlásnice 9

78501 Šternberk

IČO:64635244

Tel.776242636

 

Pozn. Veškeré fotografie ozn. naším logem a texty použité na těchto webových stránkách jsou chráněny autorskými právy a jejich zneužití , použití či kopírování bez souhlasu majitele podléhá platným zákonům ČR

 

 

© Copyright Salon Valery. Všechny práva vyhrazena

Provozovatel webu, Salon Valery - Otto Heidenreich, se sídlem Hlásnice 9, Hlásnice 78501, IČ: 64635244, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím